Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden FAKRO Nederland (versie 15.06.2023) Montagedienst

Dit zijn de algemene voorwaarden van Peters Fakro Dakramen B.V., tevens handelend onder de naam FAKRO Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09121462.

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
 • Artikel 4 – Het Aanbod
 • Artikel 5 – De Overeenkomst op afstand
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
 • Artikel 7 – Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd
 • Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan
 • Artikel 9 – Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping
 • Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 11 – De prijs
 • Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
 • Artikel 13 – Levering en uitvoering
 • Artikel 14 – Betaling
 • Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 17 – Geschillen
 • Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: het aanbod gedaan door of namens de Ondernemer, in welke vorm dan ook, waaronder mede begrepen, docht niet beperkt tot, offertes, prijsopgaven en voorstellen;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 3. Consument(en): de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag(en): kalenderdag;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;
 7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) en/of diensten op afstand aan Consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst op afstand uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;
 9. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;

Artikel 2 – Identiteit van de Ondernemer

 1.  Peters Fakro Dakramen B.V., tevens handelend onder de naam FAKRO Nederland
  De Ren 34
  6562 JK GROESBEEKT: 024-3977615 (maandag tot en met vrijdag 08:30 – 17:00)
  E:info@fakronederland.nlKVK-nummer: 09121462
  BTW-nummer: NL810254475B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Consument.
 2. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn kan de Consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 3. De Ondernemer is te allen tijde bevoegd om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. De wijzigingen treden in werking op het door de Ondernemer aangekondigde tijdstip.

Artikel 4 – Het Aanbod

 1. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Het Aanbod is vrijblijvend. De Ondernemer is te allen tijde bevoegd het Aanbod te wijzigen of aan te passen.
 3. Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten of combinatie van producten en diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden de Ondernemer niet.
 4. Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden. De Ondernemer garandeert niet dat de weergegeven informatie juist is.

Artikel 5 – De Overeenkomst op afstand

 1. De Overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst op afstand ontbinden.
 3. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst op afstand niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering van de Overeenkomst op afstand bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/of de dienst aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
  5. indien de Consument een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 – Herroepingsrecht Bij levering van producten:

 1. 1. De Consument kan een Overeenkomst op afstand met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een Bedenktijd van minimaal 14 Dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  1. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De Ondernemer mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

Bij levering van diensten:
De Consument kan een Overeenkomst op afstand betreffende diensten gedurende minimaal 14 Dagen nadat de Overeenkomst op afstand betreffende diensten is gesloten zonder opgave van redenen ontbinden. De Ondernemer mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Bij levering van producten in combinatie met diensten:
De Consument kan een Overeenkomst op afstand waarbij zowel producten als diensten worden geleverd ontbinden vanaf het moment dat het product geleverd is.

Artikel 7 – Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd\

 1. Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de Ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op afstand alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

 1. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de Bedenktijd door middel van het Modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 Dagen vanaf de Dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de Ondernemer. Dit hoeft niet als de Ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
 3. De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.
 5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de Ondernemer niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als de Ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

Artikel 9 – Verplichtingen van de Ondernemer bij herroeping

 1. Als de Ondernemer de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De Ondernemer vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 Dagen volgend op de Dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij de Ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De Ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 4. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting Herroepingsrecht In de volgende gevallen is het Herroepingsrecht door de Ondernemer uitgesloten.

De Ondernemer zal , dit duidelijk bij het Aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst op afstand, vermelden:

 1. Overeenkomst op afstand betreffende diensten en/of producten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  1. de uitvoering is begonnen tijdens de termijn uit artikel 6 en met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  2. de Consument heeft verklaard dat hij zijn Herroepingsrecht verliest zodra de Ondernemer de Overeenkomst op afstand volledig heeft uitgevoerd;
  3. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument;

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand zijn alleen toegestaan indien de Ondernemer dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op afstand op te zeggen met ingang van de Dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het Aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 12 – Nakoming Overeenkomst op afstand en extra garantie

 1. De Ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de Overeenkomst op afstand, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst op afstand bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor anders dan normaal gebruik.
 2. Een door de Ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst op afstand tegenover de Ondernemer kan doen gelden indien de Ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst op afstand.
 3. De garantietermijn van de Ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De Ondernemer is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de Consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de Ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst op afstand.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • de Consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de Consument de producten niet volgens de verwerkingsvoorschriften van Ondernemer heeft gemonteerd, zoals deze te vinden zijn in de verpakking van het product en op de website www.fakro.nl;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de Ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal de Ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 Dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst op afstand zonder kosten te ontbinden.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding.
 5. Na ontbinding conform lid 3 zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6.  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Ondernemer tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst op afstand of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij bestelling van de producten dan wel binnen 7 Dagen na het ingaan van de Bedenktijd, of bij het ontbreken van een Bedenktijd binnen 7 Dagen na het sluiten van de Overeenkomst op afstand. In geval van een Overeenkomst op afstand tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn van 7 Dagen aan op het moment dat de diensten zijn uitgevoerd en de Consument het opleveringsformulier voor de uitgevoerde diensten heeft ondertekend.
 2. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.
 3. De Consument is van rechtswege (dus zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist) in verzuim indien de betaling niet geschiedt binnen de in artikel 14.1 genoemde betalingstermijn.
 4. Wanneer tijdige betaling op enige factuur uitblijft zijn alle nog openstaande facturen, ook die facturen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, direct opeisbaar. De Ondernemer is in dat geval gerechtigd om iedere verdere levering op te schorten, totdat betaling volledig heeft plaatsgevonden.
 5. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Deze
  incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Ondernemer kan ten voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van de Ondernemer totdat alle vorderingen die de Ondernemer op de Consument heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald. De Ondernemer is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd terug te nemen indien de Consument of enige verplichting uit hoofde van de met de Ondernemer gesloten Overeenkomst op afstand niet nakomt, onverminderd de bevoegdheid van de Ondernemer om ontbinding dan wel nakoming van de Overeenkomst op afstand te vorderen.
 2. Zolang op de geleverde producten van de Ondernemer een eigendomsvoorbehoud rust, is de Consument niet gerechtigd om deze producten te verwerken, te vervreemden of in gebruik te geven aan derden of om daarop enige vorm van zekerheid te vestigen.
 3. Indien de tussen de Ondernemer en de Consument gesloten Overeenkomst op afstand op verzoek van een der partijen wordt ontbonden en er op de producten van de Ondernemer nog een eigendomsvoorbehoud rust, is de Consument gehouden om deze producten terstond aan de Ondernemer ter beschikking te stellen. De Consument is niet gerechtigd om een vordering zijnerzijds te verrekenen met deze producten dan wel op grond daarvan zijn verplichting tot ter beschikking stelling op te schorten.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst op afstand moeten binnen bekwame tijd nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer op de website van Ondernemer via https://www.fakro.nl/service/aanvraagformulier-consumenten.
 3. Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 Dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 Dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de Consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame gegevensdrager.

Bepalingen ingeval van aanneming van werk|
Voor zover de overeenkomst tussen Consument en Ondernemer betrekking heeft op de uitvoering van werk (als bedoeld in artikel 7:750 BW) gelden aanvullend (derhalve naast de artikelen 1 t/m 18) de navolgende artikelen I t/m III.

Artikel I – Uitvoering van werk

 1. Consument is verplicht voor eigen rekening en risico zorg te dragen dat:
  1. Ondernemer tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen).
  2. Ondernemer tijdig kan beschikken over de benodigde stukken (zoals plattegronden en tekeningen van het werkterrein en van de ligging van kabels en leidingen) die noodzakelijk zijn voor een zorgvuldige en deugdelijke uitvoering van het werk.
  3. Ondernemer tijdig kan beschikken over het terrein waar het werk uitgevoerd dient te worden en Ondernemer het terrein goed en tijdig kan bereiken. Dit betekent onder meer dat Ondernemer gebruik kan maken van goede toegangswegen, dusdanig dat haar materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot en met de plaats van het werk kan worden gebracht. Indien er naar de mening van Ondernemer extra horizontaal transport op de bouwplaats is vereist, draagt Consument de kosten hiervan.
  4. Ondernemer tijdig kan beschikken over de benodigde voorzieningen zoals: elektriciteit, gas en water en kan beschikken over voldoende opslagruimte, voor zover Ondernemer hieromtrent een verzoek heeft gedaan.
  5. het personeel van Ondernemer dat en/of een derde die wordt ingezet voor de uitvoering van het werk kosteloos gebruik kan maken van de door Consument te plaatsen voorzieningen (zoals doch niet uitsluitend een of meerdere keten en sanitaire voorzieningen) welke voldoen aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften;
  6. Ondernemer het werk in schone, veilige en gezonde omstandigheden kan uitvoeren. Consument zal tijdens de uitvoering van het werk actief meewerken aan het voorkomen van werkzaamheden die brand- en/of valgevaar opleveren en Consument zal tijdens de uitvoering van het werk geen werkzaamheden opdragen die brand- en/of valgevaar opleveren.
  7. de plaats (het werkterrein) en de zaken waar Ondernemer het werk dient te verrichten, schoon aan Ondernemer ter beschikking worden gesteld. Consument draagt zorg voor de aanwezigheid van afsluitbare afvalcontainers en voor de afvoer en storting van vrijgekomen zaken (zoals grond, emballage, puin, afvalstoffen), tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  8. Ondernemer in staat is het werk veilig en overeenkomstig de geldende Arbo-regelgeving uit te voeren. Indien de benodigde voorzieningen c.q. maatregelen voor veilig werken blijken te ontbreken, verzoekt Ondernemer de Consument deze terstond alsnog te treffen, bij gebreke waarvan Ondernemer gerechtigd is de naar haar inzicht noodzakelijke voorzieningen c.q. maatregelen te treffen.
 2. De kosten die zijn gemoeid met de verplichtingen zoals omschreven in lid 1 dan wel de kosten c.q. schades die ontstaan doordat Consument niet, niet tijdig of niet
  volledig heeft voldaan aan het in dit artikel bepaalde komen geheel voor rekening en risico van Consument.
 3. Ondernemer draagt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies en/of de ondeugdelijkheid van voorzieningen, middelen, materialen, materieel, gereedschap dat door Consument te beschikking wordt gesteld aan Ondernemer.
 4. Indien Ondernemer om vertraging ondervindt (bijvoorbeeld als gevolg van een omstandigheid als bedoeld in artikel 9 van deze algemene Voorwaarden) in de uitvoering van haar werk heeft Ondernemer het recht op verlenging van de uitvoeringstermijn.

Artikel II – Meer- en minderwerk

 1. Onder meer- en minderwerk wordt verstaan een door Consument gewenste toevoeging en/of vermindering van het overeengekomen werk die leidt tot bijbetaling en/of inhouding op de overeengekomen prijs.
 2. Meer- of minderwerk wordt – behoudens omstandigheden die onmiddellijk handelen vereisten als bedoeld in lid 3 – schriftelijk tussen Consument en Ondernemer overeengekomen. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraak van Ondernemer tot betaling daarvan op Consument onverlet.
 3. Indien Ondernemer naar haar eigen inzicht ten behoeve van het werk genoodzaakt is onmiddellijk te handelen (en daarmee meerwerk uit te voeren), zal Consument de eventuele volledige kosten die daarmee gepaard gaan onvoorwaardelijk aan Ondernemer vergoeden.

Artikel III – Oplevering

 1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het is goedgekeurd dan wel wordt geacht te zijn goedgekeurd door Consument. De dag van goedkeuring, geldt als Dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Ondertekening van een opleverformulier na afronding van het werk kwalificeert als goedkeuring en derhalve een oplevering.
 2. Gebreken die een eventuele ingebruikneming van het werk niet in de weg staan, zijn geen reden voor de Consument tot onthouding van de goedkeuring van het werk. Ondernemer is gehouden deze gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.
 3. Het werk wordt geacht te zijn goedgekeurd indien het in gebruik wordt genomen door of namens Consument. In dat geval geldt de dag van ingebruikneming van het (deel van het) werk als de dag van goedkeuring van het (deel van het) werk.
 4. Elke rechtsvordering van Consument op Ondernemer ten aanzien van, of verband houdende met, tekortkomingen in/aan het opgeleverde werk, vervalt na vijf jaar na oplevering.
 5. In afwijking van art. 7:757a BW komen partijen overeen dat de Ondernemer geen opleverdossier aan opdrachtgever overlegt.